MCM generalforsamling den 24-02-2009

1: Valg af dirigent.  

Valgt blev Kent fra TMG hovedbestyrelse.

Han fik udleveret indkomne forslag.  

2: Formandens beretning.  

Hans Jørgen kunne berette, at der har været en pæn medlemstilgang, og at vi nu er oppe på 47 medlemmer.

En god sæson med mountainbike, spinning og landevej.

Her er noget af det, som blev nævnt:

Byriel Classic ( God tilbagevendende begivenhed )

Klausi’s kaffehold - nyt tiltag, som fik en god start.

Træningstur til Harzen, hvor 24 deltog. ( god tur med dårligt vejr )

Medaljeløb og familieløb - begge med god deltagelse. ( hyggelig afslutning i MUK )

Sommerfest med god tilslutning.

DCU-landsstævne - som vi desværre missede ( kunne ikke samle et hold )

Belgien tur ( alle flot igennem )

Vintercup MTB ( god styring ved Michael )

Skovmøllecup - succes med 33 deltagere.

Julefrokost med stor deltagelse.  

 3: Årsregnskabet .

 Kassereren (Jørgen Nielsen) fremlagde et regnskab med et driftsoverskud på 22.426 kr,. Det er noget større end forventet. Det skyldes bl.a. en usædvanlig stor medlemsfremgang, at tilskuddet i forbindelse med tøjsalg blev en del mindre end forventet samt salg af værktøj mm. I forbindelse med, at vi har opsagt værkstedet. Spinning har modsat været en lidt dårlig forretning i 2008.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og er vedlagt referatet.    

4: Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år.  

Hans Jørgen kom med nedenstående oplæg vedrørende MCM’s planer for 2009.  

1. Sørge for medlemstilgang:
    a
. PR gruppe ( Karsten, Peter V.):
        1
. Lave pjecer, flyers, foto mm. ( lægges på hjemmesiden som PDF fil).
        2. Publicere landevejs sæsonens start i lokalaviser, Mårslet bladet og Mårslet webben.
     b. Tage personlig kontakt til tidligere medlemmer og andre der har vist interesse (Føl-ordning)

2. Træning:
     a
. Gruppeinddeling: Klausi's kaffehold
     b
. Udnævne trænere/kaptajner (evt. team)
     c
. Tirsdagstræning: samlet gruppe (efter gammelnoks og/eller kaptajnens koncept).
         Torsdagstræning: Niveauopdelt (delt i hold) og specialtræning (f.eks. holdkørsel)

3. Arrangementer:
     a
. Mallorca træningstur.
     b. Byriel Classic (trænings weekend) med efterfølgende familiespisning 1-2 maj
     c
. Træningstur til Harzen 14-18. maj v. Jørgen Kølbæk  20 er tilmeldt.
     d. Mårslet festuge cykelløb 14.8.
     e
. Medalje-løb 13.8.
     f
. Sommerfest ?.
     g. Vintermøde 20.10

     h. Skovmølleløbet  1/11
     i. Julefrokost 28.11.

4. Danske cykelløb:
     a
. Silkeborg MTB, 22. Marts
     b
. Århus Rundt, 7. juni
     c
. Hørsholm MTB 24 timer 13-14. juni
     d. Melfar24, 6-7. Juni
     e
. Vilhelmsborg 24 MTB, 15-16 august
     f
. Marselis cykelløbet, 29. august
     g. Rundt om Horsens 23. august

5. Udenlandske løb:
     a
. Claude Criqueilion, Belgien, 29. august
         Gammelnok
er tur-ansvarlig, og har allerede gang i noget booking af overnatning.

7. Øvrige aktiviteter:
     a
. Spinning.
     b. Enkeltstart.
     c. Pizzaløb mm.
     d. MTB sommercup og MTB vintercup
     e
. Uddannelse af kaptajner/trænere.
     f. Hjemmeside

     g. Tøjsponsorudvalg

     h. Sikkerhed og træningsseminar


  Samlet kommunikation: Groupcare til større langsigtede begivenheder. Debat
til de hurtige.  

5: Fremlæggelse af budget for 2009  

Kassereren fremlagde et budget for 2009, som er baseret direkte på regnskabet for 2008, idet medlemsfremgangen forventes fastholdt og kontingent er uændret 250 kr. Det forventes at den forholdsvis store kassebeholdning næste år ( 2010 ) vil blive brugt som stødpude i forbindelse med anskaffelse af nyt klubtøj.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen og er vedlagt referatet.  

 6: Valg af bestyrelsen.

   Jørgen Nielsen, Christian Kern og Michael Salomonsen ( var ikke på valg )

  Hans Jørgen Jørgensen og Jesper Bork  blev genvalgt.

  Morten Benneboe Larsen og Peter Juul Christensen  blev valgt ind som nye.

    (  Finn Hansen  ikke til stede = ikke valgt )

 7:Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Valgt blev Keld Nygård og Peter Vestergaard som revisor, og Torben Larsen som suppleant.

 8: Valg bestyrelsessuppleanter.  

   Carsten Jensen blev genvalgt .  

   (  Niels Mølsted genopstillede ikke )          

      9: Indkomne forslag.

    Forslag til debat:  MCM opstår som selvstændig klub uden for TMG.

 Emnet blev debatteret, og som fordele blev nævnt: Halhuset, og TMG kan yde hjælp ved problemer, gratis annoncering i Mårsletbladet, udlån af telt.  Nogle ville gerne støtte idrætslivet i Mårslet ved at være medlem.

 Ulempe at halvdelen af vores kontingent går til hovedbestyrelsen. ( alle klubber betaler det samme beløb per medlem til hovedbestyrelsen )

 En vejledende afstemning viste, at der var stort flertal for at blive i TMG.

 Dog skal Hans Jørgen over for hovedbestyrelsen gøre opmærksom på, at vi skal have rettet vores navn fra TMG cykelmotion til MCM - Mårslet Cykel Motion.

 10: Evt.

 Karsten holdt et fint oplæg med begrundelsen for valget af årets MCM’er. Det blev Inga, som fik udleveret den flotte pokal. Og hun havde kage med til kaffen J    

Der blev oprettet et tøj/sponsorudvalg bestående af  Peter Just og Henrik Riising. De forventer ikke at lave et egentligt nyt tøj design, men vil trække på det forrige udvalgs erfaringer i den udstrækning, der er behov for at tilrette designet til evt. nye sponsornavne.      

    God træning og arbejdslyst til alle!

     

 Ref.  Niels

    Hov der var nogen som nævnte ” Sodemanns Allé ”

Hvor mon den ligger ???

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239